Тиббиёт муассасалари учун ювиш воситалари

  Тозалик касалхоналарда ва бошка тиббий марказларда энг мухим омил хисобланади. Матоларни ювиш хизматлари ичида жаррохлик матоларининг ювиш мухим кисми булганлиги сабабли, стерилизация булимига киритилган юкори сифатли тулик автоматлаштирилган тиббий матоларни ювиш машинасини ишга туширдик.

  Юкори самарали ускуналар ва 24/7 операцион тизимимиз туфайли биз бир вактнинг узида юзлаб тиббиёт муассасаларига сифатли хизмат курсатишга кодирмиз.

  Барча тиббий матони ювиш машиналар, кон ва тананинг бошка суюкликлари билан буялган матони ювиш дастурлари билан жихозланган. Бундан ташкари, ускунанинг юкори сифати туфайли ювиш билан боглик булган мато яроксиз холга келишини камайтиради.

  Биз фойдаланадиган барча ювиш машиналари тоифага эга MEDICAL BARRIER WASHERS. Амалдаги тозалаш воситалари халкаро стандартларга жавоб берадиган ва тиббий матоларни ювиш учун мулжалланган кимёвий моддалардир.

  Тиббий матоларни ювиш учун касалхонадан GCM махсус пакетларида ташилади.

  Тиббий матолар кабул килингандан сунг электрон тарози ёрдамида тортилади, хисобланади ва таркатилади. Хар бир касалхон ва клиниканинг матолари аралашиб кетмаслиги учун истисно тарзда гурухланади. Бундан ташкари юктириш хавфи юкори булган кон ва таркибида суюклик микдори куп булган матолар алохида гурухларга булинади ва тегишли ювиш жараёнидан утказилади.

  Ювиш учун ишлатиладиган кимёвий моддалар халкаро стандартларга жавоб берадиган юкори сифатли махсулотлардир. Ювиш учун юкори сифатли хусусиятларга эга олдиндан тозаланадиган сув ишлатилади. Шундай килиб сувнинг каттиклиги туфайли матони яроксиз холга келиши камаяди.


  Куритиш

  Ювишдан кейин куритиш тулик автоматик машиналарда амалга оширилади. RADAX® Концепцияси радиаль ва эксенел хаво окимларининг комбинацияси булган курилмалар кулланилади  Дазмол ва кадоклаш

  Матолар куритилгандан кейин саноат автоматик дазмоллари ёрдамида дазмолланади. Дазмоллангандан сунг, барча мато уз гурухларига кура кадокланади. Стерилизация килинадиган мато ва буюмлар зангламайдиган пулатдан ясалган аравачаларда стерилизация булимига етказилади. Бир хил бинонинг турли каватларида жойлашган стерилизация хонаси ва тиббий матоларни ювиш хоналарига кириш, лифтлар билан богланган. Шунинг учун стерилизация килинадиган матолар атроф-мухит шароитларида узгармасдан тугридан-тугри стерилизация учун етказиб берилади.

  Стерилизация килинган тиббий матолар касалхонага ёки поликлиникага кузатув тизими булган транспорт воситасида маъсул ходимлар хамрохлигида олиб борилади.  <