Умумий

  Grand Cross Medical(GCM) Узбекистондаги тиббий хизматларнинг сифатини оширишга каратилган ва мамлакатда иммунитетни бошкариш сохасида, согликни саклаш сохасида, стерилизация сохасида катта ютикларга эришишда давом этмокда.

  Биз ташкил этган стерилизация марказимиз Марказий Осиёда кулланма сифатида каралиши мумкин. Дунёнинг етакчи бренд махсулотлари билан тузилган, бизнинг марказимизда маслахатчиларимиз, дезинфекция ва стерилизация буйича ихтисослашган сертификатланган ходимлар сифатли хизмат курсатади. Мамлакатимизни согликни саклаш ва инфекцияга боглик булган харажат муаммоларни согликни саклаш тизимига курсатадиган сифатли хизматларимиз ёрдамида камайтирамиз.

  Бизнинг стерилизация марказимиз барча амалдаги стерилизация стандартларига мувофик ишлаб чикилган ва тузилган. Амалдаги барча ускуналар ва сарф материаллари юкори стандартларга эга. Барча ходимлар ишга кабул килинаётганда, йуналтириш ва техник тайёргарликдан утадилар ва барча ишлар автоматик тизим сифатида бошкарилади.

  Нима учун GCM

  Касалхоналарда жаррохлик ва бошка тиббий хизматларнинг энг мухим омили инфекцияни назорат килишдир ва муваффакиятли стерилизация жараёни инфекцияни назорат килишнинг асосий нуктасидир. Бугунги кунда жаррохлик, интенсив терапия булимларида ва бошка сохаларда ишлатиладиган ускуналар турлари ва куп ишлатиладиган сарф материаллар купайиб, тиббий хизмат кундан кунга ошиб бориши билан амалиётлар сони сезиларли даражада ошди.

  Шу сабабли, муваффакиятли ва тез стерилизация килиш инфекцияни назорат килиш учун жуда мухимдир, шунингдек юкори технологик стерилизатор ёрдамида тез стерилизация килиш шифохоналарнинг самарадорлигини оширади. GCM ни юкори технологик ускуналари ва хизматларнинг сифати туфайли бир хил микдордаги жаррохий ускуналар билан купрок операцияларни таьминлайди.

  Бундан ташкари тугри усул ва сифатли сарф материаллар билан ишлаш, стерилизация ускунасининг ишлаш муддатини оширади. Бу шифохоналарни катта харажатлардан тежайди.

  Куйдаги расимда нотугри ва эски технологиялар билан стерилизация килиш билан боглик муаммолар курсатилган.

  <