Лизинг Тизими ва Узок муддатли тулов асосида асбоб /ускуналар ва жаррохлик матолар билан таъминлаймиз.

  GCM касалхоналар ва тиббиёт муассасаларининг сифати ва самарадорлигини оширишга каратилган махсус хизматларни таклиф этади.

  Касалхоналар ва тиббиёт муассасаларида етарли маблаг булмаганлиги туфайли юкори сифатли жаррохлик асбоблари ва жаррохлик матоларини сотиб олишни таъминлай олмайди. Хар куни бажариладиган операциялар сони, жаррохлик асбоблар туплами етишмаслиги туфайли камаяди. Бу касалхоналарнинг самарадорлигини камайтиради ва режалаштирилган операцияларни кутиш вактини узайтиради. Ушбу вазиятни бартараф этиш учун касалхоналарга ва тиббий муассасаларга куйидаги хизмат турларимизни таклиф этамиз:


  • ЛизингТизими
  • Узок муддатли тулов тулаш


  Лизинг тизими

  Бу жаррохлик матолар, тиббий матолар ва жаррохлик асбобларни ижарага олишнинг махсус усули хисобланади. Ушбу тизим, зарур булса, стерилизация хизматини курсатадиган касалхоналарига зарурий жаррохлик матолари, касалхона матолари ва жаррохлик асбоб-ускуналарини ижарага беради. Шундай килиб касалхоналарда хизматлар сифатининг пасайишига, хизмат курсатиш занжирининг узилишига йул куймаслик ва бундай нозик масалага мукаммал ечимни таклиф килиш мумкин булади.

  GCM ечимида яхлит ёндашувдан фойдаланган холда, жараённинг сифатини ва жараённинг бенуксон ишлашини таъминлаш учун мулжалланган, Факат стерилизация ва кир ювиш хизматларини курсатадиган касалхоналаримиз лизинг тизими хизматидан фойдалана олади.
  Узок муддатли тулов тулаш билан воситалар берилади

  Ушбу усул билан касалхона ва тиббиёт маркази белгиланган техник шартларга мувофик GCM-дан жаррохлик асбоблари, жихозлар ва жаррохлик матоларни сотиб олади ва тулов 12 ойга булинади. Бундай ёндашув билан касалхона бюджетини камайишига йул куйилмайди ва туловларни янада кулай шартларда ишлатган холда, асбоб-ускуналар ёрдамида иш самарадорлигини оширишга имкон беради.

  Агар керак булса, тизим ижараси, узок муддатли тулов тулаш ва имтиёзли тулов шартлари билан купрок жаррохлик асбоб-ускуналари,жихозлар ва жаррохлик матолар сотиб олиши мумкин.

  <